Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Výběrové řízení na dodavatele mýtného systému

01.01.1970 - 01:00   |   Ministerstvo dopravy   |   komentářů (0)

Zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávací řízení

 

Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

 

 

Předmět veřejné zakázky

 

Poskytování služeb a dodávek vybrané infrastruktury k realizaci projektu výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR

Nadlimitní veřejná zakázka na služby

Část zadávací dokumentace

Název části zadávací dokumentace

1(z celkem 5)

Podrobné podmínky zadávací dokumentace

 

Zadavatel veřejné zakázky

Česká republika - Ministerstvo dopravy

se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, PSČ 110 15

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Veřejné zakázky s.r.o.

se sídlem Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 18, PSČ 160 00

 

 

Obsah:

 

1.    Zadavatel............................................................... 4

1.1 Základní údaje.......................................................... 4

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele................................ 4

2.    Informace o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky............... 4

2.1 Základní údaje.......................................................... 4

2.2 Obecná ustanovení o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky....... 4

3.    Předmět plnění veřejné zakázky.......................................... 4

3.1 Předmět plnění veřejné zakázky.......................................... 4

4.    Doba a místo plnění veřejné zakázky..................................... 5

4.1 Doba plnění veřejné zakázky............................................. 5

4.2 Místo plnění veřejné zakázky............................................ 6

5.    Kvalifikace dodavatelů.................................................. 6

5.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace..................... 6

5.2 Základní kvalifikační kritéria.......................................... 7

5.3 Splnění dalších kvalifikačních kritérií................................. 8

5.4 Prokázání oprávnění k podnikání a výpisu z obchodního rejstříku......... 8

5.5 Odborná způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci.......... 8

5.6 Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace............................. 8

6.    Další kvalifikační kritéria............................................. 8

6.1 Prokazování finanční a ekonomické způsobilosti.......................... 9

6.1.1     Účetní závěrka 9

6.1.2     Výkaz celkového obratu uchazeče............................ 10

6.2 Prokazování technické způsobilosti..................................... 10

6.2.1     Seznam významných služeb................................... 10

6.2.2     Počty zaměstnanců.......................................... 12

6.2.3     Přehled techniků a technických útvarů...................... 13

6.3 Prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí......................................................... 14

6.3.1     Certifikát systému řízení jakosti.......................... 14

6.3.2     Certifikát ochrany životního prostředí..................... 15

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby uchazeč předložil certifikát řady EMS 14000 pro dodávky a služby jež jsou předmětem této veřejné zakázky...................................................... 15

7.    Návrh smlouvy.......................................................... 15

8.    Obchodní podmínky...................................................... 16

8.1 Závazné obchodní podmínky.............................................. 16

8.2 Technické požadavky.................................................... 16

8.3 Subdodavatelé.......................................................... 17

8.4 Pojištění odpovědnosti uchazeče a pojištění systému.................... 17

8.5 Závazek zajištění plnění veřejné zakázky............................... 17

8.6 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci................... 18

8.7 Složení týmu uchazeče.................................................. 18

8.8 Zadavatelem požadované informace o nabízeném plnění.................... 18

8.9 Další povinné přílohy návrhů smluv..................................... 19

9.    Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky............................ 20

9.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.......................... 20

9.2 Podmínky překročení nabídkové ceny..................................... 20

9.3 Doložení výpočtu nabídkové ceny........................................ 20

9.4 Platební podmínky...................................................... 21

9.5 Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace............................................... 21

9.5.1     Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace          21

9.5.2     Elektronická verze nabídky................................. 23

9.5.3     Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.................................................. 23

10.   Prohlídka místa plnění (dataroom) a poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci.................................................................. 24

11.   Lhůta pro podání nabídek a lhůta po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, místo a doba otevírání obálek........................................................ 26

11.1  Lhůta pro podání nabídek............................................. 26

11.2  Otevírání obálek s nabídkami......................................... 26

11.3  Lhůta po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán...................... 27

12.   Způsob a místo pro podávání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace     27

13.   Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání....................... 27

13.1  Výše a způsob poskytnutí jistoty..................................... 27

13.2  Uvolnění jistoty..................................................... 28

13.3  Výkon práva z poskytnuté jistoty..................................... 28

14.   Kritéria pro zadání veřejné zakázky.................................... 28

15.   Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem........................... 29

16.   Části zadávací dokumentace............................................. 29


 

1.     Zadavatel

1.1     Základní údaje

Název:          Česká republika - Ministerstvo dopravy

Sídlo:          nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, Praha 1,      

PSČ 110 15, Česká republika

IČ:             66003008

Telefon:        +420 972 231 400

Fax:            +420 972 231 485

E-mail:         posta@mdcr.cz                                       

1.2     Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Ing. Jiří Kubínek, náměstek ministra. Kontaktní osobou zadavatele je poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky (viz níže).

2.     Informace o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky

2.1     Základní údaje

Název:          Veřejné zakázky s.r.o.

Sídlo:          Praha 6, Dejvice, Wuchterlova 583/18, PSČ 160 00

IČ:            26726050

DIČ:            CZ26726050

Tel./Fax:       224 318 907

Manažer:        Ing. Pavel Jirka

E-mail:         jirka@zakazkyverejne.cz

2.2     Obecná ustanovení o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Poradce je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s výjimkou rozhodování.

3.     Předmět plnění veřejné zakázky

3.1     Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb a dodávek vybrané infrastruktury k realizaci projektu výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR (dále jen „projekt“).

 

Ačkoliv je předmětem této veřejné zakázky poskytnutí služeb i dodávka zboží, s ohledem na výsledek kalkulace předpokládané ceny ve smyslu § 18 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) zadavatel důvodně předpokládá, že finanční objem dodávky služeb převáží nad finančním objemem dodávky zboží. Na veřejnou zakázku je tak nutné pohlížet, v souladu s § 8 odst. 2 písm. a) zákona, jako na veřejnou zakázku na služby.

 

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je provedeno v části č. 2 této zadávací dokumentace.

 

Pokud by sám zadavatel v některé části zadávací dokumentace nestanovil, že některou z podmínek uvedených v těchto dokumentech nepovažuje za závaznou, je uchazeč při zpracování své nabídky povinen bezvýhradně respektovat veškeré limity, podmínky, účely a cíle, které jsou vymezeny ve shora uvedených dokumentech. Nerespektování těchto požadavků zadavatele při zpracování nabídky uchazeče, posoudí zadavatel jako nesplnění podmínek zadávacího řízení s následkem vyloučení nabídky takového uchazeče.

 

Zadavatel má přitom za to, že pokud se nezmění kvantitativní a kvalitativní parametry projektu, pak se má vždy za to, že nabídková cena uchazeče předložená v jeho nabídce vždy zahrnuje veškeré činnosti, dodávky a související náklady nutné k naplnění shora uvedeného účelu a cíle. Zadavatel tak nepřipustí jakékoliv navyšování uchazečem nabídnutých cen z titulu možné vyšší časové či nákladové náročnosti, kterékoliv fáze plnění uchazeče, kterou ocenil ve své nabídce.

 

Zadavatel taktéž nepřipouští požadavky uchazečů na jakékoliv garanční instrumenty, které by měly být poskytnuty ze strany zadavatele ke krytí jeho závazků vzniklých vůči vybranému uchazeči v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Toto ustanovení však nijak nezbavuje zadavatele povinnosti k řádnému splnění veškerých jeho závazků vzniklých vůči vybranému uchazeči v souvislosti s plněním veřejné zakázky.

4.     Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1     Doba plnění veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky je zadavatelem požadováno podle níže uvedeného harmonogramu. Podrobněji je doba plnění upravena v části č. 2 zadávací dokumentace.


 

Č.

Událost

Termín

1.

Zahájení plnění dodávek

Do 10-ti dnů po uzavření smlouvy

2.

Zahájení poskytování služeb za úplatu

Ke dni spuštění zkušebního provozu příslušné etapy

3.

Zahájení zkušebního provozu pro Etapu 1

1. 1. 2007

4.

Zahájení zkušebního provozu pro Etapu 2

Nejpozději k 1. 1. 2008

5.

Délka poskytování služeb pro Etapu 1

5 let od spuštění zkušebního provozu první etapy

6.

Délka poskytování služeb pro Etapu 2

4 roky od spuštění zkušebního provozu druhé etapy

 

Uchazeč je povinen při plnění veřejné zakázky bezvýhradně respektovat zadavatelem stanovené dílčí termíny uvedené v časovém harmonogramu uvedeném v části č. 2 této zadávací dokumentace.

 

Po uplynutí shora uvedených časových lhůt pro poskytování služeb, si zadavatel vyhrazuje právo k ukončení smluvního vztahu a nebo rozhodnutí o pokračování poskytování služeb po dobu dalších 5 let. Takovéto rozhodnutí je však výhradně věcí zadavatele a uchazeč je povinen toto rozhodnutí bezvýhradně respektovat.

4.2     Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele a dále vybrané komunikace na území ČR v rámci kterých bude realizován projekt.

5.     Kvalifikace dodavatelů

5.1     Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen v souladu s § 30 zákona prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení.

 

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými  uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Splněním kvalifikace se rozumí:

a) Splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 31 zákona,

b) splnění dalších kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem, jimiž zadavatel vymezuje odpovídající úroveň finanční, ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky,

c) prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů a

d) prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

 

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci podle písm. a) předchozího odstavce; kvalifikaci podle písm. b) až d) předchozího odstavce musí splnit alespoň jeden z dodavatelů. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace dle písm. a), c) a d) předchozího odstavce, namísto dokladů požadovaných zadavatelem, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů.

 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, požaduje zadavatel v souladu s § 30 odst. 7 zákona předložení listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých z důvodu prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.

 

Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka; to neplatí jde-li o doklady v jazyce slovenském.

5.2     Základní kvalifikační kritéria

Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč,

 

a)   který není v likvidaci,

b)   proti kterému v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,

c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

d)   který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce,

e)   který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií podle předchozího odstavce:

§         dle písm. a) až c) a e) předchozího odstavce prohlášením,

§         dle písm. d) předchozího odstavce výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6 měsíců.

Zadavatel dále (v souladu s § 31 odst. 3 zákona) vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který byl v posledních 3 letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce.

5.3     Splnění dalších kvalifikačních kritérií

Požadavky zadavatele na splnění dalších kvalifikačních kritérií a způsob jejich prokázání je řešen, pro svůj rozsah, v kapitole 6 těchto podrobných podmínek.

5.4     Prokázání oprávnění k podnikání a výpisu z obchodního rejstříku

Uchazeč je povinen předložit oprávnění k podnikání k činnostem jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

 

Dále je uchazeč povinen předložit výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů.

5.5     Odborná způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci

V této části prokazování kvalifikačních kritérií požaduje zadavatel předložení dokladu o členství v České komoře autorizovaných inženýrů či obdobné profesní organizaci v zemi sídla uchazeče.

5.6     Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

Zadavatel vyhodnotí kvalifikace uchazečů podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení. Uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci, zadavatel z otevřeného řízení vyloučí.

 

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení z otevřeného řízení, je-li důvodem tohoto vyloučení nesplnění kvalifikace.

6.     Další kvalifikační kritéria

Zadavatel požaduje, v souladu s požadavky uvedenými v oznámení zadávacího řízení, prokázání splnění níže vymezených dalších kvalifikačních kritérií, jimiž vymezil odpovídající úroveň finanční, ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky. Způsob prokázání je uveden jednotlivě u každého dalšího kvalifikačního kritéria.

Pokud by kterýkoliv doklad předkládaný uchazečem obsahoval citlivé či osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, je uchazeč povinen takovýto údaj na příslušné listině začernit.

Veškeré dokládané údaje týkající se uchazeče, se musejí vztahovat výhradně k osobě uchazeče nebo k osobě, která byla právním předchůdcem uchazeče a jejíž veškeré závazky převzal uchazeč.

6.1     Prokazování finanční a ekonomické způsobilosti

Finanční a ekonomickou způsobilost prokazuje uchazeč dále uvedenými doklady, přičemž zadavatel stanovuje dále uvedené minimální podmínky ke splnění kvalifikace:

6.1.1     Účetní závěrka

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením účetní závěrky v plném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavené k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště uchazeče stanovena.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby v předložené účetní závěrce nebyl vykázán záporný hospodářský výsledek a zároveň z účetní závěrky vyplývalo bezvýhradné splnění minimálních hodnot níže uvedených ukazatelů:

 

Název ukazatele

Výpočet ukazatele

Požadovaná hodnota

Celková likvidita

(Oběžná aktiva - Dlouhodobé pohledávky) / (Krátkodobé závazky + Běžné bankovní úvěry + Krátkodobé finanční výpomoci)

Min. 0,5

Celková zadluženost

[(Cizí zdroje + Ostatní pasiva) / Pasiva celkem] x 100

Max. 90%

 

Ačkoliv zákon uchazeči neukládá tuto tabulku vyplnit o konkrétní hodnoty a předložit v rámci dokladů k prokazovaní kvalifikace zadavateli, zadavatel zpracování a předložení této tabulky uchazeči doporučuje. Zadavatel tak získá možnost kontroly vlastních výpočtů při hodnocení splnění kvalifikace uchazečem přičemž toto může předejít možným sporům.

 

6.1.2     Výkaz celkového obratu uchazeče

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením výkazu celkového obratu a obratu dosaženého za poskytnutí služeb a provedení dodávek, které jsou svým charakterem obdobné se službami, které mají být dodány v rámci plnění této veřejné zakázky za předcházející 3 účetní období.

Uchazeč předloží shora požadovaný výkaz ve formě čestného prohlášení přičemž toto nesmí být učiněno s datem starším než je datum oznámení veřejné zakázky.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby v žádném ze sledovaných účetních období, neklesl celkový obrat uchazeče pod limit 600 mil. Kč.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby obrat za poskytnutí služeb a souvisejících dodávek v oblasti informačních technologií a telematických služeb v silniční dopravě, neklesl v žádném ze sledovaných období, pod limit 600 mil. Kč.

6.2     Prokazování technické způsobilosti

Technickou způsobilost prokazuje uchazeč, přičemž zadavatel stanovuje dále uvedené minimální podmínky ke splnění kvalifikace:

6.2.1     Seznam významných služeb

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením seznamu významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého objednatele získat (viz § 33 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona).

 

Za dodávku významné služby přitom zadavatel považuje:

 

1.   Realizaci, případně integraci klíčových technologických komponent pro systém výkonového zpoplatnění na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, který je ke dni oznámení tohoto zadávacího řízení více jak 6 měsíců v provozu, a který registruje minimálně 500.000 mýtných transakcí denně. Provozem se rozumí takový provoz systému, ve kterém dochází k reálnému peněžnímu výběru mýta. Za klíčové komponenty jsou považovány:

 

-        zařízení pro identifikaci průjezdu vozidel mýtnými body (tj. identifikace mýtných transakcí),

-        centrála pro předpis mýta,

-        zařízení pro stacionární a mobilní enforcement,

-        centrála enforcementu.

 

Uchazeč musí ke splnění kvalifikace prokázat realizaci resp. integraci každé z výše uvedených klíčových komponent.

 

2.    realizaci provozního zajištění všech shora uvedených klíčových komponent po dobu minimálně 6 měsíců,

 

3.    realizaci provozního zajištění billingového systému po dobu minimálně 6 měsíců, a to velikostně srovnatelného nebo většího k tomu, který je předmětem této veřejné zakázky,

 

4.    realizaci provozního zajištění systému podpory uživatelů po dobu minimálně 6 měsíců, a to velikostně srovnatelného nebo většího k tomu, který je předmětem této veřejné zakázky.

 

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením seznamu v podobě čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě tabulky) uvede níže uvedené údaje:

 

a)     Název objednatele,

b)     název významné služby,

c)     popis významné služby,

d)     doba realizace veřejné zakázky,

e)     údaj o tom zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném poskytnutí služby,

f)     údaj o tom zda je přiloženo prohlášení dodavatele o poskytnutí služby.

          

Osvědčení vyhotovené objednatelem nebo prohlášení dodavatele o poskytnutí služby přitom musí, ve strukturované podobě jednotně zpracovaných tabulek, obsahovat pro významnou službu uvedenou shora pod č. 1, níže uvedené údaje:

 

a)     Název objednatele,

b)     název významné služby,

c)     popis významné služby,

d)     celková délka zpoplatňované silniční sítě,

e)     popis silniční sítě, které se zpoplatnění týkalo,

f)     popis kategorií vozidel, pro které bylo zpoplatnění realizováno,

g)     přehled hlavních uchazečem realizovaných, případně integrovaných technologických komponent,

h)     denní počet mýtných transakcí registrovaných předmětným systémem,

i)     přehled hlavních činností realizovaných uchazečem v rámci plnění veřejné zakázky (vč. vymezení množstevních údajů),

j)     údaj o řádném poskytnutí předmětných služeb,

k)     údaj o celkové délce rutinního provozu,

l)     termín plnění,

m)     jméno, příjmení (resp. název), telefonické, faxové a mailové spojení na osobu nezávislé autority auditora, která může zadavateli potvrdit veškeré údaje, které uchazeč uvádí k této části prokázání kvalifikace,

n)     přehled nevypořádaných reklamací a neuzavřených soudních sporů.

 

Osvědčení vyhotovené objednatelem nebo prohlášení dodavatele o poskytnutí služby přitom musí, ve strukturované podobě jednotně zpracovaných tabulek, obsahovat pro významnou službu uvedenou shora pod č. 2 až 4, níže uvedené údaje:

 

a)     Název objednatele,

b)     název významné služby,

c)     popis významné služby,

d)     přehled hlavních činností realizovaných uchazečem v rámci plnění veřejné zakázky (vč. vymezení množstevních údajů),

e)     termín plnění,

f)     přehled nevypořádaných reklamací a neuzavřených soudních sporů.

 

Osvědčení vyhotovené objednatelem musí kromě shora uvedených údajů dále obsahovat informaci o hodnocení kvality poskytovaných služeb dodavatelem příslušnému objednateli.

 

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, předložení alespoň:

 

a)   1 kusu osvědčení vyhotovených příslušnými objednateli pro shora vymezené významné služby dle bodu č. 1,

b)   1 kusu osvědčení vyhotovených příslušnými objednateli pro shora vymezené významné služby dle bodu č. 2,

c)   1 kusu osvědčení vyhotovených příslušnými objednateli pro shora vymezené významné služby dle bodu č. 3,

d)   1 kusu osvědčení vyhotovených příslušnými objednateli pro shora vymezené významné služby dle bodu č. 4.

 

Pokud uchazeč nemůže získat kterékoliv osvědčení vyhotovené soukromým objednatelem, pak osvědčení může nahradit prohlášením dodavatele.

 

Zadavatel přitom stanoví, že při hodnocení splnění kvalifikace přihlédne pouze k seznamům, osvědčením a prohlášením, která splňují shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele a ze kterých zcela jednoznačně vyplývá splnění všech podmínek zadavatele.

6.2.2     Počty zaměstnanců

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením přehledu o průměrném ročním počtu zaměstnanců a průměrném počtu řídících zaměstnanců za poslední 3 roky.

 

Uchazeč předloží shora požadovaný přehled ve formě čestného prohlášení přičemž údaje uvedené v tomto prohlášení nesmí být starší než je datum oznámení veřejné zakázky.

 

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby uchazeč prokázal, že disponuje (disponoval za sledované období) minimálně 150 zaměstnanci a minimálně 80 řídícími pracovníky. 

 

Zadavatel dále stanoví, že řídícím zaměstnancem se rozumí zaměstnanec s minimálním vzděláním stupně VŠ (rozumí se inženýrský, magisterský nebo jiný obdobný typ studia) a minimální délkou praxe v oblasti informačních technologií v silniční dopravě 5 let.

6.2.3     Přehled techniků a technických útvarů

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením přehledu techniků a technických útvarů podílejících se na poskytování služeb bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče.

 

Zadavatel požaduje předložení shora uvedeného přehledu v níže uvedené formě:

 

a)     Grafické znázornění organizační struktury realizačního týmu zamýšleného uchazečem k plnění této veřejné zakázky,

b)     souboru strukturovaných životopisů.

 

Soubor strukturovaných profesních životopisů musí být uchazečem předložen minimálně za níže uvedené techniky, které uchazeč zamýšlí využít k plnění této veřejné zakázky.

 

a)     Hlavní manažer projektu,

b)     zástupce hlavního manažera projektu,

c)     specialista pro oblast budování a implementaci technologických zařízení,

d)     specialista pro oblast dohledu řízení technologie a sítě,

e)     specialista pro oblast billingu,

f)     specialista pro oblast tvorby a správu softwarové části systému,

g)     specialista pro oblast servisu a údržby,

h)     specialista pro oblast projektování systémů,

i)     specialista pro oblast projektové dokumentace,

j)     specialista pro oblast bezpečnosti systémů informačních a komunikačních technologií,

k)     specialista pro oblast PR.

 

Každý z profesních životopisů musí být zpracován minimálně v níže uvedené struktuře:

 

a)   Jméno a příjmení technika,

b)   podrobný popis funkce technika na plnění této veřejné zakázky,

c)   dosažené vzdělaní,

d)   vědecké hodnosti (je-li relevantní),

e)   jazykové znalosti,

f)   členství v odborných sdruženích a organizacích (je-li relevantní),

g)   místo stálého pracoviště,

h)   celková délka praxe,

i)   přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky,

j)   nejdůležitější referenční zakázky realizované technikem v minulosti,

k)   vlastnoruční podpis technika.

 

Zadavatel klade na techniky (za něž jsou předkládány profesní životopisy) tvořící tento realizační tým dále uvedené požadavky. Splnění těchto požadavků musí jednoznačně vyplývat z profesních životopisů předložených za příslušné techniky. Nebude-li splnění některého požadavku z některého z předložených profesních životopisů zcela jednoznačně vyplývat, posoudí zadavatel toto další kvalifikační kritérium jako nesplněné.

 

a)     Hlavní manažer projektu a/nebo zástupce hlavního manažera projektu musí disponovat jazykovou znalostí českého jazyka na úrovni pracovní komunikace. Stejnou znalostí českého jazyka musí disponovat i specialista pro oblast projektové dokumentace a specialista pro oblast PR,

 

b)     všichni technici musí disponovat vynikající znalostí anglického jazyka,

 

c)     hlavní manažer projektu a jeho zástupce musí disponovat min. 5 lety praxe v oblasti telematických služeb, u ostatních členů týmu postačuje min. délka praxe v příslušné oblasti v délce 3 let,

 

d)     všichni technici musí disponovat minimálně univerzitním či vysokoškolským vzděláním (rozumí se inženýrský, magisterský nebo jiný obdobný typ studia),

 

e)     hlavní manažer projektu nebo jeho zástupce musí mít zkušenost s realizací alespoň jedné významné služby uváděné k bodu 6.2.1 těchto podrobných podmínek,

 

f)    hlavní manažer projektu nebo jeho zástupce musí mít prokazatelnou zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky jejímž předmětem bylo budování elektronických systémů výkonového zpoplatnění komunikací.

6.3     Prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí

 

Jakost plnění veřejné zakázky prokazuje uchazeč, přičemž zadavatel stanovuje dále uvedené minimální podmínky ke splnění kvalifikace:

6.3.1     Certifikát systému řízení jakosti

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Tento certifikát může být případně nahrazen též rovnocenným certifikátem vydaným v členském státě Evropské unie.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby uchazeč předložil platný certifikát systému řízení jakosti řady ISO 9001 pro dodávky a služby jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

 

Pokud má uchazeč zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný platný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci uchazeče. Zadavatel však tento certifikát uzná jako náhradu shora požadovaného certifikátu prokazujícího zavedení systému řízení jakosti řady ISO 9001 jen tehdy, doloží-li uchazeč společně s certifikátem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží shodu či rovnocennost obou systémů řízení jakosti.

6.3.2     Certifikát ochrany životního prostředí

Uchazeč prokáže toto další kvalifikační kritérium předložením certifikátu systému řízení podniků z hlediska  ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Tento certifikát může být případně nahrazen též rovnocenným certifikátem vydaným v členském státě Evropské unie.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby uchazeč předložil certifikát řady EMS 14000 pro dodávky a služby jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

 

Pokud má uchazeč zaveden jiný systém řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci uchazeče. Zadavatel však tento certifikát uzná jako náhradu shora požadovaného certifikátu prokazujícího zavedení systému řady EMS 14000 jen tehdy, doloží-li uchazeč společně s certifikátem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží shodu či rovnocennost obou systémů.

7.     Návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrhy níže uvedených smluv:

 

a)   Smlouva o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací (dále jen „Smlouva o dodávce“),

 

b)   Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice (dále jen „Smlouva o službách“).

 

Návrhy obou smluv musí být ze strany uchazeče podepsány statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Podpis návrhu každé ze smluv musí být úředně ověřen; návrh smlouvy podepsaný bez úředního ověření podpisu se považuje za nepodepsaný. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.

 

Uchazečem předložené návrhy obou smluv musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.

 

Návrhy obou smluv rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky.

8.     Obchodní podmínky

Zadavatel stanoví dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou ve svém návrhu smlouvy nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.

 

Pokud uchazeč nezařadí do svého návrhu smlouvy minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem či případně podmínky ve srovnání  s těmito podmínkami jednoznačně výhodnější, posoudí to zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení.

8.1     Závazné obchodní podmínky

Uchazeč je povinen zapracovat do návrhů obou smluv ujednání, kde uvede, že jejich nedílnou součástí je příloha č. 1, kterou je v případě Smlouvy o dodávce část č. 3 a v případě Smlouvy o službách část č. 4 zadávací dokumentace. V případě obou návrhů smlouvy je uchazeč dále povinen uvést, že je s obsahem příloh detailně obeznámen, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a veškeré takto stanovené podmínky považuje z pohledu plnění veřejné zakázky za bezvýhradně závazné, s výjimkou případu, kdy se od těchto podmínek odchýlí ve vlastním návrhu smlouvy způsobem pro zadavatele jednoznačně výhodnějším a kdy je potom závazná tato výhodnější smluvní úprava obsažená ve vlastním návrhu smlouvy.

 

Uchazeč je povinen dále prohlásit, že bere na vědomí, že ačkoliv jako součást zadávací dokumentace obdržel věrnou kopii závazných obchodních podmínek, v případě jakýchkoliv sporů mezi zadavatelem  a uchazečem ohledně znění závazných obchodních podmínek se za rozhodující považuje znění výtisků závazných obchodních podmínek uložených u zadavatele, a to ve spisové dokumentaci o zadání této veřejné zakázky. Uchazeč přitom byl upozorněn na své právo prostudovat kdykoliv během lhůty pro podání nabídek u zadavatele tento výtisk závazných obchodních podmínek a porovnat jej s výtiskem svým.

8.2     Technické požadavky

Uchazeč je povinen zapracovat do návrhu obou smluv ujednání, kde uvede, že nedílnou součástí návrhu smlouvy je příloha č. 2 (část č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky), že je s obsahem této přílohy detailně obeznámen, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a veškeré takto stanovené podmínky považuje z pohledu plnění veřejné zakázky za bezvýhradně závazné.

 

Uchazeč je povinen dále prohlásit, že bere na vědomí, že ačkoliv jako součást zadávací dokumentace obdržel věrnou kopii Technických podmínek, v případě jakýchkoliv sporů se za rozhodující považuje znění výtisku Technických podmínek uloženého u zadavatele, a to ve spisové dokumentaci o zadání této veřejné zakázky. Uchazeč přitom byl upozorněn na své právo prostudovat kdykoliv během lhůty pro podání nabídek u zadavatele tento výtisk Technických podmínek a porovnat jej s výtiskem svým.

8.3     Subdodavatelé

Uchazeč splní tuto obchodní podmínku zadavatele předložením dále požadovaných informací o subdodavatelích coby přílohy č. 13 návrhu Smlouvy o dodávce a přílohy č. 9 návrhu Smlouvy o službách.

 

V případě, že uchazeč hodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatelů, je povinen začlenit do příslušné přílohy návrhu smlouvy ustanovení, ve kterém identifikuje části veřejné zakázky, které hodlá zadat subdodavatelům a tyto subdodavatele uvede, včetně jejich identifikačních údajů (obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ je-li přiděleno) a určení částí veřejné zakázky, které budou plnit tito subdodavatelé.

8.4     Pojištění odpovědnosti uchazeče a pojištění systému

Uchazeč splní tuto obchodní podmínku zadavatele předložením dále požadovaných dokladů o pojištění coby přílohy č. 3 obou návrhů smluv.

 

Uchazeč je povinen připojit k návrhům smluv doklad o pojištění, za který zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zadavatel přitom stanoví, že je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila alespoň 300 mil. Kč.

 

Uchazeč je povinen dále předložit jako součást přílohy č.3 návrhu Smlouvy o dodávce i závazný doklad pojišťovny ohledně poskytnutí pojištění systému, který je předmětem této veřejné zakázky v případě, že s uchazečem bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.

Zadavatel vyžaduje při plnění veřejné zakázky vybraným uchazečem pojištění v rozsahu uvedené části Závazných obchodních podmínek. Platnost závazného dokladu pojišťovny musí být nejméně do konce lhůty po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, prodloužené o 30 dnů.

8.5     Závazek zajištění plnění veřejné zakázky

Uchazeč splní tuto obchodní podmínku zadavatele předložením dále požadovaných dokladů coby přílohy č. 4 návrhu Smlouvy o dodávce.

Uchazeč je povinen k návrhu smlouvy připojit dále popsaný závazný příslib banky ohledně vystavení bankovní záruky. Banka vystavující tento příslib přitom musí disponovat minimální hodnotou ratingu shodného s aktuálně přiděleným ratingem České republiky (dle S&P, Moody`s nebo Fitch IBCA).

Zadavatel požaduje, aby uchazečem předložený příslib byl předložen v podobě originálu závazného (bezpodmínečného) příslibu banky o tom, že je v případě uzavření smlouvy s uchazečem připravena poskytnout bankovní záruku za řádné plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, a to ve výši 5% z části nabídkové ceny uvedené ve Smlouvě o dodávce (zaokrouhleno na celé stovky tisích Korun českých (Kč), a to vždy směrem nahoru; tzn. k vyšší hodnotě),  formou záruční listiny výhradně ve prospěch zadavatele veřejné zakázky jako oprávněného. Přislíbená bankovní záruka musí být vystavena výhradně na částku v Kč.

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Platnost závazného příslibu banky musí být nejméně do konce lhůty po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán prodloužené o 90 dnů.

Příslib musí obsahovat nejméně tyto údaje:

 

a)   Název a sídlo banky,

b)   název a sídlo klienta (uchazeče),

c)   výši závazně přislíbené záruky,

d)   účel závazně přislíbené záruky,

e)   označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky.

8.6     Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Uchazeč splní tuto obchodní podmínku zadavatele předložením certifikátu prokazujícího zavedení systému řady OHSAS 18001, tj. systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci uchazeče coby přílohy č. 5 návrhu Smlouvy o dodávce.

 

Pokud má uchazeč zaveden jiný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, může zadavateli předložit tento jiný platný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci uchazeče. Zadavatel však tento certifikát uzná jako náhradu shora požadovaného certifikátu jen tehdy, doloží-li uchazeč společně s certifikátem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží shodu či rovnocennost obou systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8.7     Složení týmu uchazeče

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele předložením dále požadovaného seznamu coby přílohy č. 6 návrhu Smlouvy o dodávce resp. přílohy č. 4 návrhu Smlouvy o službách a zapracováním dále uvedených podmínek do návrhů obou smluv.

 

Uchazeč je povinen k příslušnému návrhu smlouvy připojit seznam se jmény klíčových pracovníků, za které předložil profesní životopisy v rámci prokazování splnění kvalifikace viz část 6.2.3 těchto podrobných podmínek.

8.8     Zadavatelem požadované informace o nabízeném plnění

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele předložením detailních informací o nabízeném plnění coby přílohy č. 7 návrhu Smlouvy o dodávce resp. přílohy č. 5 návrhu Smlouvy o službách.

Uchazeč je povinen k návrhům obou smluv připojit detailní popis nabízeného plnění. Tento popis musí být vždy u každého z návrhů smluv předložen v rozsahu z něhož vyplývá splnění veškerých požadavků zadavatele vyplývajících ze zadávací dokumentace.

 

Dále tento popis musí zejména obsahovat strukturované informace ve formě tabulek uvedených v části č. 2 zadávací dokumentace, v nichž se uchazeč vyjádří jmenovitě ke splnění každého povinného nebo doplňkového požadavku zadavatele. Ke každému z takto uvedených požadavků je povinen uchazeč uvést:

 

1.     Jednoznačný údaj o jeho akceptaci,

 

2.     popis konkrétních prostředků a opatření použitých ke splnění předmětného požadavku.

 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že uchazeči jsou povinni poskytnout zadavateli informaci o splnění či nesplnění všech jednotlivých povinných a doplňkových požadavků zadavatele. Pokud uchazeč neposkytne zadavateli informaci o plnění byť jen jednoho požadavku zadavatele uvedeného v příslušných tabulkách v části č. 2 zadávací dokumentace, zadavatel posoudí nabídku takového uchazeče jako neúplnou s následkem vyloučení takového uchazeče ze zadávacího řízení.

 

V souvislosti s hodnocením míry splnění jednotlivých doplňkových požadavků zadavatel upozorňuje uchazeče, že při hodnocení přihlédne pouze k informacím uvedeným uchazečem v jeho nabídce. Zadavatel nepřihlédne při hodnocení k jakýmkoliv dodatečně poskytnutým informacím, a proto je v zájmu každého z uchazečů poskytnout zadavateli maximální míru informací o nabízeném plnění.

8.9     Další povinné přílohy návrhů smluv

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele připojením dále popsaných příloh k oběma návrhům smluv.

A. Návrh Smlouvy o dodávce

Příloha č.

Název přílohy

Pozn.

9

Časový harmonogram dodávky

Podrobný časový harmonogram dodávky zpracovaný v souladu se zadávacími podmínkami.

10

Program prací

Program prací zpracovaný v souladu se zadávacími podmínkami.

11

Zástupce Dodavatele

Jméno, příjmení, telefonické, faxové a e-mailové spojení na zástupce dodavatele.

12

Adresa Dodavatele

Ulice, obec, PSČ, stát, telefonické, faxové a e-mailové spojení.

 

B. Návrh Smlouvy o službách

Příloha č.

Název přílohy

Pozn.

7

Zástupce Dodavatele

Jméno, příjmení, telefonické, faxové a e-mailové spojení na zástupce dodavatele.

8

Adresa Dodavatele

Ulice, obec, PSČ, stát, telefonické, faxové a e-mailové spojení.

 

9.     Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

9.1     Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná.

 

Nabídkovou cenu vyjádří uchazeč jako cenu za úplné splnění veřejné zakázky (viz níže k otázkám kalkulace). Za nabídkovou cenu použitou pro účely zadání veřejné zakázky, pak zadavatel při hodnocení vezme v úvahu celkovou cenu v Kč bez DPH.

 

Uchazeč uvede v obou návrzích smluv vždy příslušnou část nabídkové ceny v požadovaném členění (tj. cena v Kč bez DPH, výše DPH 5%, výše DPH 19% a cena v Kč vč. DPH), a to do každého z obou návrhů smluv. Nabídková cena musí v obou případech obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena je pak tvořena součtem obou částí nabídkové ceny uvedených v obou návrzích smluv.

9.2     Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

9.3     Doložení výpočtu nabídkové ceny

Uchazeč je povinen jako nedílnou přílohu č. 8 návrhu Smlouvy o dodávce, resp. přílohu č. 6 návrhu Smlouvy o službách předložit kalkulaci příslušné části nabídkové ceny.

 

Kalkulaci nabídkové ceny je uchazeč povinen zpracovat s pomocí kalkulačních tabulek uvedených v části č. 2 zadávací dokumentace.

 

Údaje v takto zpracované kalkulaci považuje zadavatel za limitní a pro účely plnění veřejné zakázky za bezvýhradně závazné.

 

9.4     Platební podmínky

Uchazeč splní tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním dále uvedených ustanovení do návrhů příslušných smluv.

 

Do Smlouvy o dodávce je uchazeč povinen navrhnout pro úhradu investic dané etapy dodávky splátkový kalendář tak, aby byly zajištěny minimálně následující podmínky:

 

Účetní doklad k úhradě 1. splátky je uchazeč oprávněn vystavit nejdříve po uplynutí 6 měsíců od zahájení zkušebního provozu dané etapy, a to ve výši maximálně 25% celkové ceny dodávek dané etapy.

 

Účetní doklad k úhradě 2. splátky je uchazeč oprávněn vystavit nejdříve po uplynutí lhůty 12 měsíců po vystavení účetního dokladu na první splátku, a to ve výši maximálně 25% celkové ceny dodávek  dané etapy.

 

Účetní doklady k úhradě dalších splátek je uchazeč oprávněn vystavit s periodou minimálně 90 dnů, a to s počátkem vystavení prvního takového dokladu nejdříve po uplynutí lhůty 90 dnů po vystavení dokladu na druhou splátku, a to v pěti rovnoměrných splátkách.

 

Veškeré shora uvedené účetní doklady musí být vystaveny s minimálně 90-ti denní lhůtou splatnosti.

 

Do smlouvy o službách je uchazeč povinen zapracovat identifikaci navrhovaného bankovního ústavu, který bude v případě jeho odsouhlasení zadavatelem:

 

a)     Poskytovat bankovní služby spojené s výběrem mýta,

b)     spravovat příslušný běžný účet,

c)     akceptovat určené platební karty.

 

Takto uchazečem navržený bankovní ústav musí disponovat minimální hodnotou ratingu shodného s aktuálně přiděleným ratingem České republiky (dle S&P, Moody`s nebo Fitch IBCA). Vlastníkem běžného účtu bude Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „Provozovatel“).

9.5     Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

 

Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, a proto jejich nesplnění ze strany uchazečů posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

9.5.1     Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v originále a 1 kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikací.

 

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do dvou samostatných svazků. Svazek č. 1 je tvořen doklady k prokázání splnění kvalifikace. Svazek č. 2 je tvořen doklady samotné nabídky uchazeče.

 

Každý z těchto svazků musí být na první straně označen číslem svazku, názvem svazku, názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem zda se jedná o originál či kopii.

 

Originály obou svazků musí být na krycí straně označeny jako „originál“, kopie obou svazků jako „kopie“. V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku.

 

Originály resp. úředně ověřené kopie dokladů, jejichž předložení je požadováno v zadávacích podmínkách, musejí být zařazeny do vyhotovení svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku postačí jejich neověřené kopie.

 

Na krycí list svazku nabídky je dále uchazeč povinen uvést vždy níže uvedené členění celkové nabídkové ceny:

 

 

 

Cena celkem v Kč bez DPH

Výše DPH 5%

Výše DPH 19%

Cena celkem v Kč vč. DPH

Část nabídkové ceny vztahující se k plnění ze Smlouvy o dodávce

 

 

 

 

Část nabídkové ceny vztahující se k plnění ze Smlouvy o službách

 

 

 

 

C E L K E M

Výše nabídkové ceny

 

 

 

 

 

Každý svazek včetně veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Doklady k prokázání splnění kvalifikace lze kromě jazyka českého předkládat též v jazyce slovenském.

 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.

 

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

 

V případě, že by nabídka či doklady k prokázání splnění kvalifikace obsahovaly na různých místech jakékoliv vzájemně rozporuplné údaje, posoudí tuto skutečnost zadavatel jednoznačně jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

 

Všechny listy každého ze svazků musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč do svazku jako jeho součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno. V případě vložení nečíslovaného celku pokračuje číselná řada bez ohledu na takto vložený celek.

 

Posledním listem každého svazku musí být prohlášení uchazeče, v němž se uvede celkový počet všech listů ve svazku. Do tohoto počtu se zahrnou jak listy nečíslované, tak listy, které jsou součástí samostatně číslovaného celku. Součástí prohlášení musí být seznam nečíslovaných listů (dokladů) a vložených samostatně číslovaných celků.

9.5.2     Elektronická verze nabídky

Uchazeč jako součást nabídky předloží CD – ROM, který musí obsahovat návrhy smluv a kalkulaci nabídkové ceny. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a předmětu zakázky.

9.5.3     Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace uchazeče:

 

Svazek č. 1 (Kvalifikace):

 

a)   Identifikační údaje o uchazeči v rozsahu § 29 odst. 3 zákona,

b)   obsah svazku,

c)   smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina,

d)   výpis z obchodního rejstříku,

e)   oprávnění k podnikání,

f)   doklady k prokázání základních kvalifikačních kritérií,

g)   doklady k prokázání dalších kvalifikačních kritérií

-        finanční a ekonomická způsobilost,

-        technická způsobilost,

-        prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí,

h)   doklady k prokázání odborné způsobilosti nebo členství v profesní organizaci,

i)   prohlášení o počtu listů.

 

Svazek č. 2 (Nabídka):

 

a) Identifikační údaje o uchazeči v rozsahu § 29 odst. 3 zákona,

b) obsah svazku,

c) doklad o poskytnutí jistoty,

d) návrh Smlouvy o dodávce,

e) přílohy návrhu Smlouvy o dodávce,

f) návrh Smlouvy o službách,

g) přílohy návrhu Smlouvy o službách,

h) prohlášení o počtu listů.

 

Výše specifikované jednotlivé části obou svazků nabídky musejí být zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které musejí být rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce.

10.     Prohlídka místa plnění (dataroom) a poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky nestanoví jednotný termín prohlídky místa plnění, neboť tato jsou volně přístupná. Zadavatel však namísto prohlídky místa plnění poskytne všem uchazečům jako součást zadávací dokumentace virtuální dataroom formou informačního CD-ROM, kde jsou soustředěny dostupné informace vztahující se k předmětu veřejné zakázky.

 

V dataroomu budou umístěny zejména následující informace:

 

§         Rozsah zpoplatněné sítě – mapa,

§         Rozsah zpoplatněné sítě – Etapa 1,

§         Rozsah zpoplatněné sítě – Etapa 2,

§         Model dopravních výkonů na dálnicích a rychlostních silnicích,

§         Model dopravních výkonů na vybraných silnicích 1.třídy,

§         Predikce vývoje dopravních výkonů na zpoplatněné síti pro roky 2006 a 2007,

§         Predikce vývoje dopravních výkonů na zpoplatněné síti pro roky 2006 a 2007,

§         Přehled nadjezdů nad zpoplatněnými komunikacemi,

§         Seznam napájecích bodů, resp. silových rozváděčů RM 3 na dálnicích ČR – D1, D2, D5, D8,

§         Uložení kabelových vedení v tělesech R-silnic a podél jejich tras.

 

V případě, že některý z uchazečů o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci je nutné na tento pohlížet jako na právní úkon uchazeče ve smyslu § 52 odst. 1 a 2 zákona.

 

Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit kontaktní osobě zadavatele (Veřejné zakázky s.r.o.) v písemné podobě nejpozději do 12 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li uchazeč či zájemce žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, poskytne zadavatel požadované informace nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

 

S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem.

 

V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či jiného rejstříku nebo je prokázáno jiným relevantním dokladem.

 

Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu § 52 odst. 1 a 2 zákona a nebude se těmito dále jakkoliv zabývat.

 

Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci pak zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy zaslané emailem, faxem či sdělené telefonicky).

 

Veškeré informace poskytne zadavatel uchazečům nebo zájemcům písemně, a doručí je, v souladu s § 92 odst. 2 zákona, výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence jako doporučenou zásilku s dodejkou. 

 

Nad rámec shora popsaného neposkytne zadavatel uchazečům jakékoliv další informace ani vysvětlení.

 

11.     Lhůta pro podání nabídek a lhůta po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, místo a doba otevírání obálek

11.1     Lhůta pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může zájemce o veřejnou zakázku podat svou nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Uchazeč o veřejnou zakázku musí doručit zadavateli nabídku (vč. informací o kvalifikaci) nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, která je uvedena v oznámení zadávacího řízení. Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme resp. je příslušným uchazečům vrátí.

Každý dodavatel v otevřeném řízení může podat pouze jednu nabídku.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje o zájemci nebo uchazeči v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 zákona; tj.:

a) V případě právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,

b) v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firma, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

Pokud dodavatel nebo zájemce podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo zájemci, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

11.2     Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční v termínu určeném v oznámení zadávacího řízení.

 

Hodnotící komise otevře obálky podle pořadového čísla a kontroluje, zda nabídka je

a) zpracována v požadovaném jazyku,

b) podepsaná oprávněnou osobou a

c) z hlediska požadovaného obsahu úplná.

Uchazečům přítomným otevírání obálek sděluje hodnotící komise po provedení shora uvedené kontroly identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, nabídkovou cenu a dále informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky uvedené v předchozím odstavci. Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen.

Jestliže hodnotící komise zjistí, že nabídka nesplňuje shora popsané požadavky, nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z další účasti v otevřeném řízení. Vyloučení včetně důvodů zadavatel příslušnému uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

11.3     Lhůta po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán

Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem v oznámení zadávacího řízení.

12.     Způsob a místo pro podávání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně v pracovní době do podatelny v sídle zadavatele, ale vždy označit jménem Ing. Jiří Nouza.

 

Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně poštou na adresu zadavatele a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek  doručena. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Nabídky i doklady k prokázání splnění kvalifikací jsou uchazeči povinni podat písemně a ve dvou samostatných uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky, na kterých musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku podle § 59 odst. 1 zákona vrátit a údajem, zda se jedná o nabídku nebo doklady k prokázání splnění kvalifikace.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

13.     Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání

13.1     Výše a způsob poskytnutí jistoty

Zadavatel v souladu s § 47 zákona požaduje poskytnutí jistoty za nabídku ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: Třicetmilionů korun českých).

Zadavatel stanoví, že jistota může být uchazečem poskytnuta pouze ve formě bankovní záruky ve prospěch zadavatele.

 

Platnost bankovní záruky:

 

§         Musí začínat nejpozději dnem otevírání obálek a

§         nesmí být kratší než lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán prodloužená o 30 dnů. 

 

Dokladem o poskytnutí jistoty, který je uchazeč povinen předložit zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, je výhradně originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele, a to na základě sdělení, že uchazeč

 

§         v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo bez souhlasu zadavatele změnil nabídku nebo odmítl-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku nebo

§         neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.

 

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

13.2     Uvolnění jistoty

Uvolnění jistoty proběhne v souladu s ustanovením § 47 zákona takto:

Jistotu uchazeči, kterému nebyla přidělena veřejná zakázka, uvolní zadavatel do 7 dnů po doručení oznámení tomuto uchazeči o přidělení veřejné zakázky podle § 65 odst. 2 zákona.

Jistotu uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka, zadavatel uvolní do 7 dnů po uzavření smlouvy.

Zadavatel uvolní bezodkladně jistoty uchazečům, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni.

Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví, je povinen do 7 dnů od doručení sdělení zadavatele, že jeho námitce vyhovuje, požadovanou jistotu opětovně složit. Uchazeč, který podá návrh na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí uvolněnou jistotu opětovně složit.

13.3     Výkon práva z poskytnuté jistoty

Poskytnutá jistota připadá v souladu s § 47 zákona zadavateli v případě, kdy uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo bez souhlasu zadavatele změnil nabídku nebo odmítl-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku.

 

Poskytnutá jistota může též připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí v případě, kdy uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy; toto rozhodnutí však zadavatel příslušnému uchazeči řádně odůvodní.

14.     Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v souladu s dílčími kritérii uvedenými v oznámení zadávacího řízení :

 

I)  výše nabídkové ceny.....................................váha 60%

 

II) hodnocení míry splnění doplňkových požadavků zadavatele.váha 40%

 

Vyhodnocení doplňkových požadavků zadavatele provede hodnotící komise dle tzv. Doplňkových požadavků Systému nabízeného uchazečem, a to postupem detailně popsaným v části č. 2 zadávací dokumentace.

 

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s matematickými algoritmy a postupy uvedenými ve vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti v platném znění.

15.     Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

1.   Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.

2.   Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

3.    Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 61 odst. 1 právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny.

4.   Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

5.   Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

16.     Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje

§     Část 1: Podrobné podmínky,

§     Část 2: Technické podmínky,

§     Část 3: Obchodní podmínky - Smlouva o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací,

§     Část 4: Obchodní podmínky - Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice

§     Část 5: Elektronická verze zadávací dokumentace a Dataroom.

 

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

 

V případě rozporu mezi údaji v oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentací, má vždy přednost znění podmínek v oznámení zadávacího řízení.

 

Jednotlivé části zadávací dokumentace se navzájem doplňují. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace, platí pořadí v němž jsou shora uvedené části zadávací dokumentace uvedeny.

 

Zadavatel dále stanoví, že tištěná verze zadávací dokumentace je nadřazena elektronické verzi.

 

Znění zákona a příslušných vyhlášek lze získat např. na adrese www.mmr.cz

 

 

V Praze dne 11. července 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.91