Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Ford S-Max 2.0 TDCi

01.01.1970 - 01:00   |   www.lidovky.cz, www.tipcars.com   |   komentářů (0)

Na ženevském autosalonu Ford předvedl zbrusu nový velkoprostorový model Galaxy spolu s jeho sportovně laděným dvojčetem nesoucí jmenovku S-MAX

Na ženevském autosalonu Ford pøedvedl zbrusu nový velkoprostorový model Galaxy spolu s jeho sportovnì ladìným dvojèetem nesoucí jmenovku S-MAX. Ten se navíc nedávno stal evropským autem roku. Má vùbec nìjaké slabiny? Jak jezdí a jaký je?

Ford S-MAX 2.0 TDCi - pridCo lze povaĹľovat za rodinnĂ˝ automobil? Je to praktickĂ© kombi, nebo velkoprostorovĂ˝ vĂąz? A co je slouèit? Udìlat prostì mix? Ano, je to moĹľnĂ©. Ford vyrukoval s novĂ˝m modelem nazvanĂ˝ S-Max. Jedná se o sourozence druhĂ© øady modelu Galaxy od kterĂ©ho se odlišuje sportovnìjším pojetĂ­m. S-Max v listopadu zĂ­skal titul evropskĂ© auto roku 2007 a tĂ©mìø všichni kolegovĂ© z branĹľe ho vychvalujĂ­, zejmĂ©na s benzĂ­novĂ˝m motorem 2.5T. Je doopravdy tak skvìlĂ˝ jak se všude píše? Touží snad kaĹľdĂ˝ pro rodinnĂ©m voze s obrovskĂ˝m vĂ˝konem a nelidskou spotøebou? TakovĂ© otázky mì napadajĂ­ pøi ètenĂ­ superlativ od tomto modelu. K redakènĂ­mu testu jsme proto zvolili vznìtovou verzi, která dle papĂ­rovĂ˝ch hodnot dopøeje dynamickĂ© svezenĂ­ pøi velmi nĂ­zkĂ© spotøebì.  

model / výbava

CORE

TREND

TITANIUM

2.0 Duratec 107kW

739.990

782.990

832.990

2.5 Duratec 162 kW

-

947.990

997.990

1.8 Duratorq TDCi 92 kW

784.990

842.990

892.990

2.0 Duratorq TDCi 140 kW

-

877.990

927.990

V základnĂ­ vĂ˝bavì Core se mùžete tìšit na pøednĂ­ a zadnĂ­ náraznĂ­k v barvì vozu s ochranou pryĹľovou lištou, chromovanĂ© kliky dveøí, vnìjší zrcátka el. ovládaná a vyhøívaná, pøednĂ­ mlhovĂ© svìtlomety, zpoĹľdìnĂ© zhasĂ­nánĂ­ svìtlometĂą, zadnĂ­ stìraè s cyklovaèem, elektrickĂ˝m ostøikovaèem a automatickou aktivacĂ­ pøi zpìtnĂ©m chodu, palubnĂ­ poèítaè vèetnì venkovnĂ­ho teplomìru, digitálnĂ­ hodiny, pøednĂ­ el. zásuvku, stropnĂ­ a støedovou sklápìcĂ­ konzoly, pøednĂ­ el. ovládaná okna, manuálnĂ­ klimatizace, airbag øidièe a spolujezdce, boènĂ­, hlavovĂ© a stropnĂ­ airbagy, kolennĂ­ airbag øidièe, ABS, centrálnĂ­ zamykánĂ­ na DO, pøednĂ­ sedadlo øidièe s manuálnì nastavitelnou výškou, ISOFIX pro dvì krajnĂ­ sedadla druhĂ© øady, pøíprava pro rádio, ocelová kola 6,5x16",

Výbava TREND obsahuje navíc: kliky dveøí v barvì vozu, pøední i zadní el. ovládaná okna, hlavice øadící páky a volant obšitý kùží, kryt zavazadlového prostoru, duální automatická klimatizace, nastavitelná bederní opìrka, pøední sportovní sedadla,

Výbava TITANIUM obsahuje navíc: automatické stìraèe s dešovým senzorem a samoèinnou aktivací svìtlometù pøi snížené viditelnosti, sedadlo øidièe el. ovládané, rádio CD 6000 CD a 8 repro, kola 7x17" s pneu 225/50, sada pro lepší viditelnost.

Volitelná výbava zahrnuje bezpoèet položek. Mezi ty nejzajímavìjší patøí: bi-xenonové adaptivní svìtlomey (30.800 Kè), ostøikovaèe svìtlometù (5.900), chlazená schránka pøed spolujezdcem (1.900), sí pro zajištìní zavazadel (1.500), ESP (19.900), parkovací asistent (16.900) atd.

Karoserie:

Ford S-MAX 2.0 TDCiS-max je jen o pár centimetrĂą kratší, nižší a užší neĹľ jeho sourozenec model Galaxy. Je postaven na stejnĂ©m podvozku, kterĂ© bude má i novĂ© Volvo S80 (samozøejmì jinak upravenĂ˝). Ford "esmaxovi" ušil dynamiètìjší kabát, kterĂ˝ ho razantnì odlišuje od ostatnĂ­ konkurentĂą. Ono vybrat pøímĂ©ho konkurenta ani nejde. Mohl by to bĂ˝t Mercedes-Benz R, Opel Zafira, Mitsubishi Grandis nebo Mazda 5. Podle èeskĂ©ho zastoupenĂ­ Fordu patøí tento model do tøídy velkĂ˝ch kombi. Ovšem ve statistikách novì registrovanĂ˝ch vozidel v Ă?R se objevuje v kategorii MPV. Ostøe støiĹľenĂ© tvary symbolizujĂ­ sportovnĂ­ho ducha. Na karoserii nalezneme nìkolik zajĂ­mavĂ˝ch prvkĂą, kterĂ˝ tento vĂąz odlišujĂ­.

(+) originálnĂ­ design (zejmĂ©na pøednĂ­ èásti) 
(+) vysoko výklopné páté dveøe
(+) osvìtlení kolem vozu
(-) usedlejší tvary zadních partií

Interiér:

Ford S-MAX 2.0 TDCi - intDveøe se otevĂ­rajĂ­ lehce a v dostateènĂ©m ĂşhlĂą dĂ­ky èemuĹľ nic nebránĂ­ v pohodlnĂ©m nastupovánĂ­. Po usednutĂ­ do dobøe tvarovanĂ˝ch pøednĂ­ch sedadel lze najĂ­t správnou polohu za volantem celkem rychle. Jak je u tìchto vozidel zvykem, i zde nebudete ušetøeny vzpøímenìjší pozice za volantem, kterĂ˝ lze nastavit podĂ©lnì i svisle. Sedadla se vyznaèujĂ­ skvìlĂ˝m boènĂ­m vedenĂ­m a nastavitelnou opìrkou hlavy. Pøesto, Ĺľe sedadla velmi dobøe obepĂ­najĂ­ tìlo, nemùžete se na nì pøi øezánĂ­ zatáèek spolĂ©hat. Z testovacĂ­ch øidièù jsem byl jedinĂ˝, komu vadil krátkĂ˝ sedák a stále se v sedadle ošíval. Osobnì mi vyhovujĂ­ sedadla pouĹľitá v bìžnĂ˝ch vozech kombi, kde se nesedĂ­ tolik zpøíma, tak pøíèinu problĂ©mu musĂ­m hledat u sebe. NavĂ­c mi nevyhovovaly nĂ­zko poloĹľenĂ© loketnĂ­ opìrka. Sedadla v druhĂ© øadì poskytujĂ­ dokonce dostatek prostoru na všech tøech mĂ­stech. Sedadla lze sklápìt, pousouvat i vyjĂ­mat.

Ford S-MAX 2.0 TDCi - podsvĂ­cenĂ­Za kvalitnì provedenĂ˝ interiĂ©r musĂ­m automobilku Ford pochválit. Právì na nìm je vidìt znaènĂ˝ posun vpøed. Zlepšil se vĂ˝bìr pouĹľitĂ˝ch materiálĂą, slĂ­covánĂ­ jednotlivĂ˝ch dĂ­lĂą koneènì odpovĂ­dá srovnatelnĂ© konkurenci a navĂ­c kam se podĂ­váte je dostatek prostoru. DĂ­ky rozmìrnĂ© palubnĂ­ desce máte k dispozici pøíkladnĂ˝ prostor na nohy, kterĂ©ho je doopravdy na rozdávánĂ­. Rozvor i šíøka interiĂ©ru jsou pozoruhodnĂ©. V kaplièce za volantem naleznete otáèkomìr a rychlomìr mezi kterĂ˝mi se skrĂ˝vá jednoduchĂ˝ informaènĂ­ displej zobrazujĂ­cĂ­ všechny dĂąleĹľitĂ© Ăşdaje (hodnoty palubnĂ­ho poèítaèe, rádio, venkovnĂ­ teplotu atd.). OvládánĂ­ palubnĂ­ho poèítaèe, audiosoustavy a tempomatu Ă¸idiè provádĂ­ tlaèítky na volantu coĹľ je praktickĂ© (chvilinku trvá neĹľ si vše osaháte a zaĹľijete do pamìti).

StøedovĂ˝ panel je doslova posetĂ˝ tlaèítky rĂąznĂ˝ch tvarĂą. Osobnì vyznávám jednoduchĂ© øešenĂ­ støedovĂ˝ch panelĂą, pøesto jsem jiĹľ druhĂ˝ den nic nemusel hledat a vše intuitivnì ovládal. Po stránce ergonomie mohu vytknout pouze umĂ­stìnĂ­ elektrickĂ©ho ovládánĂ­ boènĂ­ch okĂ©nek, kterĂ© pøekrĂ˝vá madlo dveøí. Ford nezapomnìl ani na odkládacĂ­ plochy, kterĂ© jsou dostateènì velkĂ© a zároveò i v poĹľehnanĂ©m mnoĹľstvĂ­. 

Ford S-MAX 2.0 TDCi - int2SamotnĂ˝ volant by mohl bĂ˝t vzorem ostatnĂ­m automobilkám. Ă?tyøramennĂ˝ nastavitelnĂ˝ volant s ideálnì tlustĂ˝m vìncem i prĂąmìrem padne skvìle do rukou za coĹľ zaslouží pochvalu. ZdvojenĂ© pøednĂ­ sloupky jsou moĹľná pøínosem pro bezpeènost a dynamickĂ˝ design, ale v bìžnĂ©m provozu na nì budete spíše nadávat. VĂ˝hled šikmo vpøed je ĹľalostnĂ˝. Sloupky mi vadily pøedevším v ostrĂ˝ch zatáèkách a na køiĹľovatkách.

 

 

Ford S-MAX 2.0 TDCi - plošinaZajímavì je øešen zavazadlový prostor. Páté dveøe se vyklápìjí dostateènì vysoko. Na podlaze je umístìna praktická vyjíždìjící plošina, která unese 120 kg nákladu. Po vysunutí na ní pohodlnì naložíte zavazadla a jen je zasunute. Žádné nahýbání do útrob zavazadelníku v tomto pøípadì nehrozí. Jedinou výtku smìøuji k obèasnému drnèení nezatížené plošiny.

(+) maximální prostornost
(+) variabilita
(+) vyjíždìjící plošinka v zavazadlovém prostoru
(+) osvìtlení interiéru
(-) nízko položené loketní opìrky
(-) kvalita, provedenĂ­ a umĂ­stnìnĂ­ nìkterĂ˝ch ovládacĂ­ch prvkĂą
(-) výhled šikmo vpøed
(-) zadní sedaèky nemají témìø žádné tvarování

Motor:

Ford S-MAX 2.0 TDCi - motorPo nastartovánĂ­ bìžnĂ˝m klíèkem se ozve klasickĂ˝ diesel známĂ˝ napøíklad z Mondea. Jeho projev je po nastartovánĂ­ celkem hluènĂ˝ a utichá aĹľ po zahøátĂ­, kdy jeho chod koneènì lahodĂ­ mĂ©mu sluchu. Pøi bìžnĂ˝ch cestovnĂ­ch rychlostĂ­ a vèasnĂ©m øazenĂ­ o motoru tĂ©mìø nevĂ­te. Pokud mu šlápnete na krk, dostateènì se ozve. Reakce motoru na sešlápnutĂ­ plynovĂ©ho pedálu byly minimálnĂ­. Motor dobøe táhne aĹľ k hranici 4000 otáèek. ZpøevodovánĂ­ je dĂ­ky šestirychlostnĂ­ pøevodovce spíše krátkĂ© a ve mìstì lze pøi nezatĂ­ĹľenĂ©m voze jet padesátkou na ètvrtĂ˝ rychlostnĂ­ stupeò. A naopak dálniènĂ­ jĂ­zda vyĹľaduje zaøazenou šestku, dĂ­ky kterĂ© mùžete dosáhnout vĂ˝bornĂ˝ch hodnot prĂąmìrnĂ© spotøeby (kolem rychlosti 100 km/h lze jet po rovnĂ©m Ăşseku v prĂąmìru za 2,9 l paliva i nìkolik kilometrĂą). Agregát je vĂąbec ĂşspornĂ˝. V prĂąmìru za celĂ˝ test si øekl o sedm litrĂą motorovĂ© nafty.

(+) spotøeba
(-) hluk po startu a pøi vyšších otáèkách

JĂ­zdnĂ­ vlastnosti:

Ford S-MAX 2.0 TDCi - jĂ­zdaAutomobily opouštìjĂ­cĂ­ vĂ˝robnĂ­ závody Ford se tradiènì chlubĂ­ dobrĂ˝mi jĂ­zdnĂ­mi vlastnostmi. U modelu S-max je mohu oznaèit za doslova pøíkladnĂ©. Fordu se povedl ideálnĂ­ kompromis mezi sportovnĂ­m a komfortnĂ­m nastavenĂ­ podvozku dĂ­ky èemuĹľ se S-max chová tĂ©mìø stejnì jako osobnĂ­ vĂąz. VĂ­ceprvkovĂ© zavìšenĂ­ zadnĂ­ch kol zaruèuje skvìlou stabilitu a tužší podvozek eliminuje náklony karoserie na minimum. Ă?Ă­zenĂ­ i øazenĂ­ je doslova preciznĂ­. To vše platĂ­ o bìžnĂ©m provozu. Pokud byste chtìli s "esmaxem" sportovat, pøipravte se na menší zklamánĂ­. Pøece jen se jedná o vyšší vĂąz s vyšší hmotnostĂ­. Vepøedu uloĹľenĂ˝ dieselovĂ˝ agregát pøíliš zatìžuje pøednĂ­ nápravu a vĂąz je nedotáèivĂ˝. V zatáèkách zejmĂ©na na mokrĂ©m povrchu nechtìjĂ­ kola udrĹľet zvolenĂ˝ smìr a dĂ­ky hmotnosti se vĂąz sune do strany. To samĂ© platĂ­ o brĹľdìnĂ­. Vysoká hmotnost spolu se širokĂ˝mi zimnĂ­mi pneumatiky za teplĂ©ho poèasĂ­ udìlajĂ­ s vozem svĂ©. Brzdit z devadesátky na okresce nenĂ­ jednoduchĂ©. Pøi ostøejším sešlápnutĂ­ brzdovĂ©ho pedálu se kola zaèínajĂ­ smĂ˝kat. AĹľ po chvilce zasahuje ABS a pøíï se znatelnì zarĂ˝vá do vozovky. DĂ©lka brzdnĂ© dráhy pro mì byla velkĂ˝m zklamánĂ­m.

Ford S-MAX 2.0 TDCiOno vĂąbec jet s vozem ostøe nenĂ­ jednoduchĂ©. Motor dovoluje dostateènì rychle zrychlovat, ale napøíklad sešlápnutĂ­ plynovĂ©ho pedálu v zatáèce se zajistĂ© rovná vĂ˝letu mimo vozovku. Pøi vysokĂ˝ch rychlostech na dálnici se "esmax" chová stabilnì a vyrovnanì. Ale abych nestrašil a nešíøil paniku. Výše popsanĂ© chovánĂ­ "esmaxu" poznáte aĹľ doopravdy pøi ostrĂ© jĂ­zdì, dávno za hranicĂ­ rychlostnĂ­ch limitĂą a za specifickĂ˝ch podmĂ­nek (komunikace byly vlhkĂ© a vysoká teplota nesvìdèila zimnĂ­mu obutĂ­). V bìžnĂ©m provozu vyniká naprosto špièkovĂ˝mi jĂ­zdnĂ­mi vlastnosti, kterĂ© nemajĂ­ pøímĂ©ho konkurenta. Jeho ovládánĂ­ je navĂ­c snadnĂ©.  NavĂ­c na suchĂ© vozovce (opuštìná asfaltová plocha) "esmax" pøedvedl skvìlĂ© drĹľenĂ­ zvolenĂ© stopy, slalom zvládl s minimálnĂ­mi náklony na jednièku a kruĹľnici dokázal opsat i pøi velmi rychlĂ© jĂ­zdì.

(+) precizní øazení
(+) výborné jízdní vlastnosti
(+) komunikativní øízení
(-) brzdy
(-) nedotáèivost
(-) na nerovnostech aĹľ pøíliš komunikativnĂ­ Ă¸Ă­zenĂ­ 

Závìr:

Ford S-MAX 2.0 TDCi - zadFord S-Max je zamìøen na øidièe se sportovnĂ­m duchem, kteøí od rodinnĂ©ho prostornĂ©ho vozu èekajĂ­ nìco vĂ­c. A právì tĂ­m slĂąvkem vĂ­c mùže charakterizovat sportovnìjší projev, originálnĂ­ dynamickĂ˝ design a to vše pøi rozumnĂ© spotøebì v pøípadì volby vznìtovĂ©ho motoru. Pokud se nemùžete rozhodnout, kterĂ© MPV pro rodinu poøídit, doporuèuji testovacĂ­ jĂ­zdu u Fordu.

 

 

 

 

Celý èlánek naleznete na www.lidovky.cz

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.9